top of page

Polityka prywatności

       informujemy, że 25 maja 2018 roku weszło w życie RODO – nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Obejmuje ono wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Jako administrator Twoich danych osobowych, chcemy byś wiedział, że Twoja prywatność jest dla nas priorytetem,

Staramy się dostosować nasze działania do nowych wymogów prawnych tak, by zagwarantować Ci najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych oraz świadomość w kwestii ich przetwarzania – dostępie do nich i innych uprawnień, które gwarantuje Ci rozporządzenie. Dążymy do tego, by informacje o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych były dla Ciebie przejrzyste i czytelne.

Klauzula informacyjna :

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest WS SP. Z O.O. z siedzibą w Siemyślu (78-123), przy ulicy Kołobrzeskiej 13A, tel. 533035455 biuro@wskonsorcjum.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane są:

• podczas zawierania, wykonywania oraz rozliczania umów sprzedaży towarów i usług, • w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą (w przypadku udzielenia zgody o której mowa , np. na przesyłanie informacji marketingowych lub handlowych) • w ramach usprawiedliwionego interesu WS SP. Z O.O. , administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, zabezpieczenia dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, by móc informować Cię o świadczonych przez nas usługach

Dane będziemy udostępniać podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto, mamy prawo, by udostępniać je (Twoje dane), w niektórych sytuacjach, wymagających tego do wykonania naszych usług.

Twoje dane zostaną przekazane wyłącznie osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, dla których są one niezbędne, by wykonywać swoje obowiązki, podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, a którym zostanie zlecone to zadanie oraz innym odbiorcom danych np.: kurierom, ubezpieczycielom.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w okresie istnienia podstawy do ich przetwarzania, tzn. w przypadku udzielenia zgody – do jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony, które ograniczą wspomnianą wcześniej zgodę, w sytuacji, kiedy dane będą niezbędne do wykonania umowy – przez okres jej wykonywania, a w przypadku kiedy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes WS SP. Z O.O. , do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Masz prawo do czynności związanych ze swoimi danymi tj.:

1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy : - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, - osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: - osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, - osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5. Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: - przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy - zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, oraz - przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w pkt. II powyżej.

W zakresie, w jakim udzieliłeś/udzieliłaś nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień napisz do nas na adres e-mail: biuro@wskonsorcjum.pl

W przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Ciebie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące Twoich danych osobowych lub chcesz je usunąć, napisz do nas na adres e-mail: biuro@wskonsorcjum.pl

bottom of page